Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application / VetApp

 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Preambuła

Usługi oferowane w ramach serwisu oraz aplikacji Veterinary Application / VetApp stanowią jedynie rodzaj wstępnej porady lub pre-diagnostyki nie mającej charakteru świadczenia usług weterynaryjnych w rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 24). Zastrzega się, iż stanowią one jedynie formę wstępnej pomocy przeznaczonej dla zwierzęcia Użytkownika po której użytkownik/usługobiorca będzie otrzymywał zalecenie dalszej konsultacji w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Usługi oferowane w ramach serwisu lub aplikacji nie mogą zastępować wizyty u lekarza weterynarii i nie stanowią one alternatywnej metody diagnozowania i leczenia zwierząt. Podmiot prowadzący serwis/aplikację nie posiada statusu zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu przepisów prawa a pre-diagnoza stawiana jest w oparciu o działanie specjalistycznego algorytmu.

1. W ramach niniejszego regulaminu ustala się:
a/ zasady funkcjonowania serwisu internetowego vetapp.app oraz aplikacji mobilnej oraz zakres terytorialny ich funkcjonowania,
b/ zasady w jakich będzie odbywało się świadczenie usług drogą elektroniczną, 
c/ prawa i obowiązki usługodawców oraz usługobiorców.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące definicje:

2.1. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez usługodawcę na urządzeniach przenośnych w tym m.in. telefonach, tabletach etc.

2.2. Licencja -  rozumie się przez to niewyłączną, tymczasową, odwoływalną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję udzielaną usługobiorcom na korzystanie z Aplikacji lub Serwisu, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Licencja dla wariantów subskrypcyjnych może podlegać opłatom, o których Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.

2.3. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika w Serwisach należących do Administratora dostępny pod adresem internetowym - https://vetapp.app/privacy-policy

2.4. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application / VetApp. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym - https://vetapp.app/terms-and-conditions

2.5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

2.6. Serwis -  serwis internetowy dostępny pod adresem https://vetapp.app, na którym zamieszczone są treści oferowane przez usługodawcę, w tym oprogramowanie oferowane przez usługodawcę.

2.7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną -  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2.8. Wideokonsultacja – jedna z usług dostępnych w ramach Aplikacji i Serwisu, polegająca na sprawdzeniu na życzenie Usługobiorcy poprawności pre-diagnozy przez Konsultanta posiadającego wykształcenie weterynaryjne w formie rozmowy na odległość, w trakcie której Konsultant nie będzie dokonywał wywiadu weterynaryjnego, nie będzie wskazywał sposobu leczenia, nie będzie pobierał żadnych informacji od Usługobiorcy wykraczających poza zakres wykonanej przez niego w aplikacji pre-diagnozy.  Działania Konsultanta mają wyłącznie potwierdzić lub zaprzeczyć prawidłowości pre-diagnozy. Działania dokonane przez Konsultanta nie stanowią działań polegających na świadczeniu usługi weterynaryjnej zgodnie z przepisami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. W celach weryfikacji jakości udzielanych wideokonsultacji, mogą one być nagrywane przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności VetApp.

2.9. Umowa -  zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.10. Usługa -  oferowane i udostępniane przez usługodawcę programy, funkcjonalności i opcje w ramach Serwisu oraz Aplikacji,

2.10. Usługobiorca lub Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.

2.12. Usługodawca -  Veterinary Application OÜ, zarejestrowana pod adresem: Estonia, Tallinn, Lõõtsa tn 5, 11415, wpisaną do rejestru pod numerem: 16570707,  a Procesorem JohnCube spółka z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000791161, nr NIP 642-321-77-38, z siedzibą w Rybniku, ul. Świętego Józefa 13.

2.12. Wynik – rezultat wykonanej pre-diagnostyki w formie wygenerowanego przez system komputerowy raportu po przeprowadzonym wywiadzie i przekazanych przez usługobiorcę informacjach lub/i symptomach występujących u zwierzęcia. Wynik stanowi informację o potencjalnych chorobach lub/i zagrożeniach, które mogą ale nie muszą występować u zwierzęcia. Wynik stanowi jedną z możliwych do rozpoznania chorób / dolegliwości u zwierzęcia i jest powiązany z symptomami i predyspozycjami podanymi przez Usługobiorcę w czasie Wywiadu. Wynik będzie widoczny w postaci wygenerowanego dokumentu cyfrowego, do czego konieczne jest podanie adresu email Użytkownika. W przypadku braku podania adresu email, Wynik będzie wygenerowany do wiadomości Użytkownika, a następnie wygaśnie.

2.13. Wywiad – działanie polegające na zadawaniu przez system komputerowych określonych zapytań i wprowadzaniu przez Usługobiorcę oraz przetwarzaniu przez system komputerowy wprowadzonych przez Usługobiorcę informacji dotyczących ogólnych cech zwierzęcia, występujących u zwierzęcia symptomach lub/i chorobach, mający na celu wygenerowanie Wyniku. Wywiad nie może zastępować wywiadu lekarza weterynarii.

§2 
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI, OŚWIADCZENIA

1. Serwis oraz Aplikacja stanowią narzędzia za pomocą których Użytkownik, po przeprowadzeniu Wywiadu, może uzyskać informacje dotyczące potencjalnych schorzeń, chorób lub dysfunkcji występujących u zwierzęcia, co do którego Użytkownik wprowadził określone informacje.

2. Serwis oraz Aplikacja stanowią narzędzie do tzw. pre-diagnostyki i nie mogą zastępować właściwej diagnostyki wykonanej przez lekarza weterynarii i mogą być stosowane wyłącznie pomocniczo. Usługodawca zastrzega, że Wywiad oraz Wynik nie mogą być interpretowane ani traktowane jako wywiad przeprowadzony przez lekarza weterynarii ani też jako postawione przez lekarza weterynarii rozpoznanie.

3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz Aplikacja nie stanowią narzędzi, z których należy korzystać w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu zwierzęcia. W takich sytuacjach należy skontaktować się bezpośrednio z lekarzem weterynarii.

4. Przeprowadzony Wywiad oraz Wynik, a także wszystkie pozostałe treści znajdujące się w Serwisie lub Aplikacji mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny i nie mogą zastępować wiedzy medycznej oraz informacji udzielanych przez lekarza weterynarii.

5. Wynik wygenerowany po przeprowadzonym Wywiadzie nie może być wyłączną podstawą do podjęcia przez Użytkownik decyzji o wprowadzeniu określonego rodzaju leczenia zwierzęcia. Wynik może być jedynie traktowany jako „baza wiedzy” o określonych dolegliwościach zwierząt. Wynik ani Wywiad nie mogą być wyłączną podstawą do zastosowania przez Użytkownika dla zwierzęcia produktów leczniczych weterynaryjnych, ani innych środków farmaceutycznych bez konsultacji z lekarzem weterynarii.

6. Poza możliwością skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w ramach Wywiadu oraz Wyniku, Serwis oraz Aplikacja oferują również funkcjonalność polegającą na możliwości skorzystania przez Użytkownika z Wideokonsultacji przeprowadzanej przez Konsultanta współpracującego z aplikacją/serwisem. Wideokonsultacje nie mają charakteru świadczenia usług weterynaryjnych w rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 24). Zadaniem Konsultanta jest wyłącznie wskazanie na życzenie Usługobiorcy czy wygenerowana przez algorytm (system) pre-diagnoza jest prawidłowa lub zaprzeczenie tej okoliczności. Usługodawca zastrzega, że Wideokonsultacja nie może zastępować usług weterynaryjnych i celem uzyskania końcowej porady i celem wykonania szerokiej i kompleksowej diagnostyki zalecana jest każdorazowo wizyta w zakładzie leczniczym dla zwierząt w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1-4 wskazanej powyżej ustawy.

§ 3 
OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie lub/i Aplikacji:

a/ treści zawierających przejawy znęcania się nad zwierzętami;
b/ treści zawierających nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec ludzi lub/i zwierząt, grupy osób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
c/ treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę reklam produktów, w tym w szczególności produktów leczniczych weterynaryjnych lub środków farmaceutycznych dla zwierząt, usług medycznych bez zgody Usługodawcy. W celu uzyskania takiej zgody Usługobiorca powinien zwrócić się bezpośrednio do Usługodawcy pod adresem: info@vetapp.app

3. Usługobiorca nie może kopiować, ani w żaden innych sposób utrwalać treści zawartych w Serwisie lub Aplikacji, ani kodów źródłowych do Serwisu lub Aplikacji, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować w całości lub części treści zawartych w ramach Serwisu lub Aplikacji bez wyraźnej zgody osoby uprawnionej do działania w imieniu Usługodawcy. Niniejsze nie dotyczy: podlinkowania do innych stron internetowych, serwisów, wyników wygenerowanych po wywiadzie oraz bazy wiedzy. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę autorskich praw majątkowych Usługodawcy do Serwisu i Aplikacji Usługodawca podejmie wszelkie kroki prawne mające na celu ochronę praw własności intelektualnej, w tym uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

4. Zabronione są wszelkie działania polegające na tworzeniu przez Użytkownika fikcyjnych kont, łamaniu zabezpieczeń, czy też zakłócaniu działania Serwisu lub Aplikacji.

5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub Aplikacji w wypadku braku akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji, Usługobiorca powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i Aplikacji oraz usunąć aplikację z komputera lub urządzenia mobilnego.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługobiorcy niezgodne z niniejszym Regulaminem. W szczególności Usługodawca:

a/ nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte przez Usługobiorców w stosunku do zwierząt, którymi Usługobiorca jest posiadaczem, lub w stosunku do innych zwierząt w związku z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, w szczególności informacjami uzyskanymi w ramach wygenerowanego Wyniku;

b/ nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie przez Użytkownika jakichkolwiek produktów leczniczych weterynaryjnych lub środków farmaceutycznych dla zwierząt;

c/ nie ponosi odpowiedzialności z niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jeżeli pozostają one w związku z wadliwym sprzętem lub oprogramowaniem urządzeń z których korzysta Usługobiorca, a także przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym przerwy w korzystaniu z Serwis i Aplikacji w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów lub/i dokonania innych niezbędnych czynności przez Usługodawcę;

d/ nie ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody lub/i utracone korzyści, w tym wyłączone są wszelkie roszczenia Usługobiorcy względem Usługodawcy dotyczące odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, jeżeli roszczenia te są wynikiem niezastosowania się przez Usługobiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu;

e/ nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Usługobiorców w Aplikacji lub Serwisie, w szczególności za ich prawdziwość i rzetelność oraz prawo przysługujące osobom trzecim to tych treści, a nadto za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których linki odniesienia zawarto w treści Aplikacji lub/i Serwisu;

f/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści o charakterze reklamowym zamieszczone w Serwisie lub Aplikacji, w szczególności treści odnoszące się do reklamowanych towarów i usług, za które bezpośrednio nie odpowiada Usługodawca. W przypadku zamieszczenia przez Usługodawcę cen określonych produktów Usługodawca zastrzega, że nie stanowi to oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do podjęcia negocjacji;

3. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji w celu przeprowadzenia ich naprawy, modernizacji lub/i aktualizacji, bez konieczności uprzedniego informowania o tym poszczególnych Usługobiorców. Działanie takie zostanie jednak poprzedzone zamieszczeniem stosownego komunikatu na stronie Serwisu.

4. Usługodawca nie analizuje, ani też nie monitoruje treści zamieszczanych przez Usługobiorców pod kątem ich zgodności z prawem lub Regulaminem, za wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma takie zawiadomienie o Użytkownika i uzasadnione jest przypuszczenie że doszło do naruszenia Regulaminu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§5
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne (VetApp Free) – za wyjątkiem usług Wideokonsultacji oraz płatnej subskrypcji VetApp Standard udostępniającej większy zakres funkcjonalny (w ramach subskrypcji miesięcznej lub rocznej),  które podlegają odpłatności na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zastrzega, że mogą zostać wprowadzone odpłatności również za inne Usługi, o czym Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany.

2. Dostęp do funkcji płatnych (Vet APp Standard) jest możliwy po wykupieniu subskrypcji. Płatności za subskrypcję realizowane są poprzez system płatności online.

3. Płatności za subskrypcję są dokonywane z góry na okres wybrany przez Użytkownika (miesięczny lub roczny). Subskrypcja jest automatycznie odnawiana, chyba że Użytkownik zdecyduje się na jej anulowanie przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.

4. Odpłatność w zakresie Wideokonsultacji uzależniona będzie od długości Wideokonsultacji oraz pory jej udzielenia, a także od osoby udzielającej Wideokonsultacji. O przewidywanym koszcie Wideokonsultacji Użytkownik będzie każdorazowo powiadomiony przed przystąpieniem do Wideokonsultacji. Opłata pobierana jest z góry, za pośrednictwem płatności wskazanych w pkt 2.

5. Płatności za usługę Wideokonsultacji oraz subskrypcji dokonywanaane są za pośrednictwem udostępnionego systemu płatności internetowej Stripe (Stripe Inc.,
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem: 354 Oyster Point Boulevard, San Francisco, California, 94103); szczegółowe warunki korzystania z Produktów znajdują się tutaj: https://stripe.com/en-pl/legal/privacy-center

6. Wszelkie faktury za usługi Wideokonsultacji oraz wykupione subskrypcje, dostępne są do pobrania bezpośrednio z Historii transakcji, udostępnionej Użytkownikowi w aplikacji.

7. Do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej. Poczta email nie jest wymagana, a będzie niezbędna jedynie w przypadku chęci założenia konta w ramach Portalu lub Aplikacji lub w przypadku chęci skorzystania z usługi Wideokonsultacji. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń koniecznych do działania Serwisu lub Aplikacji ponosi Użytkownik.

8. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest dobrowolne. Zawarcie umowy musi zostać poprzedzone zaakceptowaniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji i dostępnych za ich pośrednictwem funkcjonalności.  Umowa o korzystanie z Serwisu i Aplikacji zawierana jest na czas przeprowadzenia Wywiadu lub Wideokonsultacji i zostaje każdorazowo wykonana wraz z dostarczeniem Wyniku do Usługobiorcy lub wraz z zakończeniem Wideokonsultacji.

9.  Dostęp do treści zawartych w ramach Serwisu i Aplikacji nie wymaga tworzenia przez Użytkownika konta, chyba że Użytkownik wyrazi wolę, aby Wynik był przesyłany na jego adres email lub gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z Wideokonsultacji.

§6
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, poprzez zablokowanie lub uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do korzystania z Aplikacji lub Serwisu w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w sposób nie dający się pogodzić z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.

2. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu lub w przypadku usunięcia Aplikacji z komputera lub urządzenia mobilnego.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji lub Serwisu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: info@vetapp.app w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej przesłania. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację.

4. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy Usługobiorca i Usługodawca w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. Przed wniesieniem pozwu do właściwego sądu powszechnego Usługobiorca, jako konsument, może złożyć skargę do jednego z organów uprawnionych do rozstrzygania pozasądowych skarg i sporów konsumenckich. Aktualna lista takich organów jest udostępniona na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu on-line, Usługobiorca może także skorzystać z listy znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§8
LICENCJA ORAZ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Celem umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Serwisu i Aplikacji Usługodawca udziela Usługobiorcy Licencji (szczegółowo opisanej w § 1 ust. 2 pkt 2.2.) na korzystanie z Serwisu i Aplikacji. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca jest uprawniony wyłącznie do korzystania z Serwisu lub Aplikacji zgodnie z Regulaminem oraz instalowania Aplikacji na urządzeniach mobilnych.

2. Usługobiorcy nie przysługują żadne prawa własności intelektualnej do Serwisu lub Aplikacji. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę kodów źródłowych Serwisu lub Aplikacji, a także wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zawartości Aplikacji i Serwisu  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 386) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

3. W tramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie dochodzi do przeniesienia na Usługobiorcę prawa własności ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu lub Aplikacji.

4. Usługobiorca zastrzega, że wszystkie rozwiązania technologiczne, oprogramowanie, bazy danych oraz prawa własności intelektualnej, w tym m.in. znaki towarowe stanowią własność Usługodawcy, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę ani osoby trzecie bez wyraźnej zgody ze strony Usługodawcy.

§9 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES

1. Usługodawca wskazuje, że podawanie danych osobowych nie jest obligatoryjne przy korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji. Niezależnie od tego, w przypadku ich dobrowolnego podania, Usługodawca podejmuje wszelkie środki techniczne oraz prawne mające na celu ochronę danych osobowych Usługobiorców i ich prywatności. W szczególności dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami szczególnymi

2. Usługodawca wskazuje, że wszelkie informacje dotyczące zakresu i sposobu i innych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony, a także korzystania z plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem  https://vetapp.app/privacy-policy

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Do niniejszego regulaminu stosuje się prawo polskie i podlega on polskiej jurysdykcji.

2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone przez Usługodawcę w każdym czasie i wchodzą w życie w dniu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu i w Aplikacji. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo do rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym. Jeżeli jednak Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu lub Aplikacji po wprowadzeniu zmienionego regulaminu, to będzie to równoznaczne z akceptacją zmienionego regulaminu.

3. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień, które pozostają w mocy. Postanowienia uznane za nieważne zostaną zastąpione innymi postanowieniami dostosowanymi do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2024 roku.