Regulamin użytkowania aplikacji

 

I. POSTANOWIENIA

1. Niniejszy dokument, zwany dalej: "Regulamin", określa warunki dostępu i zasady korzystania z Serwisu.

2. Zamierzając korzystać z Serwisu, Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się, przestrzegania i zaakceptowania Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku, gdy Użytkownicy nie wyrażają zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, powinni zaprzestać korzystania z Serwisu i niezwłocznie go opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą one podlegać zastrzeżonym znakom towarowym.

5. Zabronione jest wykorzystywanie zawartości Serwisu, utworów lub informacji, a także ich powielanie bez zezwolenia, retransmitowanie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek części Serwisu w inny sposób, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

 

II. DEFINICJE

SERWIS INTERNETOWY - narzędzie dostępne pod adresem internetowym: www.vetapp.io, służące do świadczenia usług drogą elektroniczną.

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu;

WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień określonych m.in. w niniejszym Regulaminie, postanowieniach Polityki Prywatności, plikach Cookies oraz wszystkich innych warunkach znajdujących się w Serwisie, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub ofert specjalnych, a także obsługi klienta;

WŁAŚCICIEL - podmiot, który udostępnia niniejszą Stronę internetową, a mianowicie:OÜ Veterinary Application z siedzibą w Tallinie, Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn wpisana do estońskiego rejestru przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Estonii pod numerem: 16570707, kapitał zakładowy w wysokości 3.000,00 EUR opłacony w całości, adres e-mail: info@vetapp.app.

 

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel udostępnia zawartość Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Treści i dane publikowane w Serwisie przeznaczone są dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w Serwisie pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Serwis jest obsługiwany przez wszystkie typy przeglądarek internetowych. Nie są wymagane żadne szczególne cechy urządzenia końcowego Użytkownika.

2. Po zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik ma prawo do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zawartości niniejszej Witryny, bez zmiany jej zawartości, pod warunkiem, że:

- zawartość będzie wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych;

- każda przygotowana kopia będzie zawierała informację o prawach autorskich lub dane dotyczące autora treści.

3. Zabronione jest wykorzystywanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii składających się na Serwis.

4. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa.

5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu

- w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

- w sposób, który jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, lub w sposób, który ma na celu osiągnięcie celu, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy;

- w celu wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania lub używania treści niezgodnych z Regulaminem;

- w celu wysyłania lub prowokowania do wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub materiałów promocyjnych, a także wszelkich podobnych form, objętych zbiorczą kategorią SPAM;

- świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne złośliwe programy lub podobne kody komputerowe mające na celu negatywny wpływ lub zagrożenie dla funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub negatywny wpływ lub zagrożenie dla Użytkownika.

 

V. PLIKI COOKIE

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (zwane dalej łącznie "Cookies") do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika (np. za pośrednictwem komputera lub smartfona) oraz o jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to informacje zawierające unikalny kod referencyjny wysyłane przez Serwis do urządzenia Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zazwyczaj nie pozwalają one na identyfikację Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dostosowanie Serwisu do Użytkownika.

3. Niektóre z plików Cookies wykorzystywanych w Serwisie są dostępne tylko podczas danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne Cookies służą do zapamiętania Użytkownika, który będzie identyfikowany w Serwisie po powrocie do niego. Takie pliki Cookies są przechowywane dłużej.

4. Wszystkie pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie są określane przez Właściciela.

5. Wszystkie pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6. Większość Użytkowników i niektóre przeglądarki mobilne automatycznie akceptują pliki Cookies. Jeśli ustawienia te pozostaną niezmienione, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy funkcja Cookies jest włączona. Aby zmienić te preferencje, należy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki.

8. Warto zauważyć, że zablokowanie lub usunięcie plików Cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie.

9. Pliki Cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym do:

- tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika Serwisu, aby Serwis pamiętał, że Użytkownik jest zalogowany i aby jego żądania były realizowane w sposób sprawny, bezpieczny i spójny;

- rozpoznawanie Użytkownika, który już odwiedził Serwis, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z usługi oraz pozwala na zapewnienie wystarczającej pojemności serwera dla nowych użytkowników;

- rozpoznawanie, czy osoba odwiedzająca Stronę dokonała rejestracji na Stronie.

 

VI. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE

1. Linki do innych stron internetowych znajdujących się na tej Stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych, ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

 

VII. PRZESTRZEGANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis i jego zawartość mogą być chronione prawami autorskimi, ochroną znaków towarowych i innymi przepisami prawa związanymi z ochroną własności intelektualnej.

2. Znaki, logotypy i inne spersonalizowane emblematy Właściciela pojawiające się w Serwisie (zwane łącznie "Znakami") stanowią znaki towarowe Właściciela.

3. Poza przypadkami udzielenia odrębnych, indywidualnych, pisemnych zezwoleń, Użytkownik nie może wykorzystywać Znaków należących do Właściciela ani osobno, ani w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, w szczególności w informacjach prasowych, materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej lub jakiejkolwiek innej.

 

VIII. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel w pełni szanuje prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, a także sytuacji, w których Właściciel może je ujawnić, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

IX. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu świadczenia jakiegokolwiek rodzaju usług profesjonalnego doradztwa.

2. Przed podjęciem działań mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skonsultować się z profesjonalistą.

3. Serwis nie udziela żadnych gwarancji ustawowych, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszania praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.

4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z korzystania z niego, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, uboczne, wtórne, moralne lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności ustawowej i deliktowej, w tym m.in. odpowiedzialność za utratę danych lub usług.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczone w Serwisie, w szczególności gdy prowadzą one do stron internetowych, źródeł lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Witryna jest niedostępna z jakichkolwiek powodów, tymczasowo lub na stałe.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na Stronie, ani nie może zapewnić pełnego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji odbywającej się za pośrednictwem Strony.

8. Pomimo należytej staranności Właściciela w zakresie zapewnienia dokładności i aktualności Serwisu, Właściciel może popełnić niezamierzone błędy, które Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie Właścicielowi w przypadku ich wykrycia.

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, obejmującym każdy rodzaj istniejącej odpowiedzialności, m.in. odpowiedzialność kontraktową i deliktową oraz każdą inną odpowiedzialność przewidzianą w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

 

X. ZWIĄZEK Z ZAWARTYMI UMOWAMI

O ile nie postanowiono inaczej, niniejszy Regulamin stanowi kompletną i kompleksową umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem dotyczącą korzystania z Serwisu w zakresie treści w nim zawartych i zastępuje wszelkie inne umowy, porozumienia i kontrakty dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych Warunków.

 

XI. ZMIANA REGULAMINU

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Serwisie, które obowiązują od momentu ich opublikowania, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu; Właściciel poinformuje Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości lub komunikatu o zmianach w Regulaminie, które wymagają akceptacji.

3. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu Serwisu.

 

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie inne spory Strony postanawiają rozstrzygać polubownie przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przed sądem właściwym dla siedziby Właściciela Serwisu.

 

XIV. PODSTAWA PRAWNA

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy właściwych ustaw z zakresu prawa telekomunikacyjnego i świadczenia usług drogą elektroniczną kraju siedziby Właściciela Serwisu.

Warstwa_1_629e347c24.svg
Facebook iconTwitter iconTelegram iconLinkedIn iconYoutube icon

Veterinary Application OÜ

Harjumaakond, Tallinn, Lasnamäe
linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia,
info@vetapp.app

© 2023 VetApp