POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Definicje

1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności ustala się następujące definicje:

1.1. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez usługodawcę na urządzeniach PC, komputerach, urządzeniach przenośnych, w tym m.in. telefonach, tabletach etc.

1.2. Polityka prywatności – niniejszy dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika w serwisie i aplikacji należących do administratora dostępnych pod adresem internetowym - https://vetapp.app/privacy-policy.

1.3. Regulamin - Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application / VetApp.

1.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

1.5. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.vetapp.app na którym zamieszczone są treści oferowane przez usługodawcę, w tym oprogramowanie oferowane przez usługodawcę.

1.6. Spółka / Usługodawca / Administrator / Procesor – spółka u jest Veterinary Applicaton OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia, info@vetapp.io, , a Procesorem JohnCube Sp. z o.o., NIP 6423217738, REGON 383323500, działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000791161, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Józefa 13, 44-200 Rybnik adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@johncube.pl.

1.7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

1.8. Umowa - zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.9. Usługa - oferowane i udostępniane przez usługodawcę programy, funkcjonalności i opcje w ramach Serwisu oraz Aplikacji,

1.10. Usługobiorca lub Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.


II. Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.

2. Do zarządzania danymi osobowymi Użytkowników stosuje się w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. W celu uzyskania informacji z zakresu ochrony danych osobowych stosowanej przez Spółkę należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie elektronicznej pod adresem e-mail: info@vetapp.app

4. Serwis VetApp może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, za które nie ponosi odpowiedzialności. W związku z tym, należy zapoznać się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

5. Poniżej zostały określony warunki korzystania z Serwisu oraz stosowana Polityka prywatności.


III. Dane o Użytkowniku gromadzone przez Spółkę

1. Podczas wizyty użytkownika zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa, dane dotyczące zachowania użytkownika na stronie, pliki cookies, na które użytkownik wyraża zgodę. Podczas wizyty użytkownika mogą być również zapisywane nagrania wideokonsultacji dla celów weryfikacji jakości świadczonych usług oraz analizy poprawności świadczonych usług. Przystąpienie do korzystania z usługi wideokonsultacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażenia zgody, Użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi wideokonsultacji.

2. Informacje są wykorzystywane w administrowania serwisem, diagnozowaniu problemów dotyczących pracy serwera oraz analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach analizy poprawności świadczonych usług i kontroli jakości.

3. Informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerami, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu lub Aplikacji.

4. Dane osobowe podawane są jedynie opcjonalnie, za wyjątkiem imienia, które użytkownik powinien wprowadzić. Dane opcjonalne w przypadku Użytkownika to: nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, dana urodzenia, kraj zamieszkania, miasto zamieszkania. 
Dane osobowe użytkownika są zbierane w celu umożliwienia założenia oraz utrzymania konta w aplikacji VetApp. Wymagane jest podanie imienia, a adres e-mail staje się obowiązkowy w momencie zakładania konta, aby zapewnić komunikację związaną z funkcjonowaniem konta oraz dostarczaniem istotnych informacji dotyczących usług VetApp. Dane są zbierane i przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi wyników przeprowadzonych diagnoz w formie elektronicznej, a także dla celów rozliczeniowych z Użytkownikiem. Nadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania. Dane  opcjonalne są zbierane jedynie w przypadkach, w których Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz inne dane mogą być zbierane i przetwarzane w stosunku do konsultantów współpracujących z Usługodawcą lub w stosunku do kontrahentów Usługodawcy w zakresie wynikającym z zawartych z nimi umów.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda wynikająca z rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub Aplikacji.


IV. Pliki cookies
1. Spółka może wdrożyć wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą usprawnieniu działania Serwisu poprzez zapewnienie użytkownikom korzystania z różnych funkcji przewidzianych przez stronę internetową oraz identyfikacji sposobów korzystania przez użytkowników z serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

2. W przypadku wykorzystywania przez Spółkę plików cookies, podczas pierwszej wizyty na stronie zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez Użytkownika powyższej informacji będzie oznaczało, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Udzielona zgoda będzie mogła zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawienia plików w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies w każdym przypadku będzie mogło powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies będą mogły obejmować w szczególności: adres IP użytkownika, typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język oraz rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informację o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji.

 

V. Uprawnienia Użytkownika
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejsza Polityką prywatności w celach związanych z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji, a także w zakresie oraz celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

2.1 prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.2 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2.3 prawo do przenoszenia danych,

2.4 prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

2.5 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Spółka dąży do zastosowania wszystkich możliwych środków zapewniających poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, w tym podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania albo podmioty przetwarzające, z którymi Spółka współpracuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, jeżeli:

3.1 dane osobowe nie są niezbędne do celu, w których zostały zebrane,

3.2 użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

3.3 użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

3.4 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

3.5 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

3.6 żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania udostępnionych danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują Spółkę do przetwarzania danych.
 

VI. Zakładanie konta
1. Zakładając konto w ramach Serwisu lub Aplikacji Użytkownik zgadza się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych – o ile jest to wymagane dla skorzystania z danego rodzaju Usług oferowanych przez Spółkę.

2. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Bezpieczne hasło zawiera od 6 do 32 znaków. Hasło może został zmienione przez Użytkownika konta. W przypadku utraty hasła przez klienta istnieje możliwość jego odzyskania za pośrednictwem systemu lub/i ustanowienia nowego hasła za pośrednictwem adresu email Użytkownika.


VII. Zmiany polityki prywatności, przepisy końcowe
1. Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona lub uzupełniona poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w ramach Serwisu lub Aplikacji.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.