UMOWA O WSPÓŁPRACY


(dalej „Umowa”), zawarta pomiędzy:

1. Veterinary Application OÜ, zarejestrowaną pod adresem: Estonia, Tallinn, Lõõtsa tn 5, 11415, wpisaną do rejestru pod numerem: 16570707, reprezentowaną przez: 
Przemysława Mazurek – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Spółką”,

a


2. ………………. z siedzibą …………………………, ul. ………………………………, wpisana do rejestru  ………………….. pod numerem …………………,, , adres poczty elektronicznej: …………………………………………. ,

reprezentowaną przez:

______________________________________ - _____________________


(lub w przypadku osoby fizycznej)

…………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………., NIP ………………………, REGON …………………………….., adres do doręczeń:

zwana/-y w  dalszej części niniejszej Umowy „Konsultantem”

łącznie zwani „Stronami”.

§1
Postanowienia ogólne

1. Strony zgodnie oświadczają, że Spółka przedstawiła Konsultantowi model, zakres działania oraz funkcjonalności związane z aplikacją oraz serwisem Veterinary Application (dalej „VetApp”). Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application (dalej „Regulamin”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Spółka oświadcza, że jedną z funkcjonalności jest możliwość sprawdzenia pre-diagnozy wygenerowanej przez algorytm dla konkretnego Użytkownika/Usługobiorcy. Sprawdzenia pre-diagnozy w ramach niniejszej umowy dokonywać będzie Konsultant za pośrednictwem aplikacji – wiedokonsultacja/rozmowa na odległość (dalej „Wideokonsultacje”).
Niniejsze dokonanie sprawdzenia pre-diagnozy nie będzie miało charakteru świadczenia usług weterynaryjnych w rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 24) (dalej „Ustawa”).

3. Konsultant oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawdzenia poprawności algorytmu i przedstawienia wyników swojej analizy Użytkownikowi/Usługobiorcy. Jako, że Konsultant nie świadczy usług weterynaryjnych na rzecz Spółki ani Użytkownika/Usługobiorcy do niniejszego stosunku prawnego nie będą znajdowały zastosowania przepisy prawa weterynaryjnego a to ustawa o zawodzie lekarza weterynarii, ustawa  o zakładach leczniczych dla zwierząt czy też Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii.

§2
Zobowiązania Stron

1. Poprzez Widekonsultację strony przyjmują – czynności podejmowane przez Konsultanta mające na celu sprawdzenie poprawności postawionej pre-diagnozy przez algorytm na życzenie Użytkownika/Usługobiorcy, która odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji na odległość. W trakcie Widekonsultacji Konsultant nie dokonuje wywiadu lekarskiego z Użytkownikiem/Usługobiorcą, nie stawia diagnozy, nie podejmuje żadnych działań leczniczych z wyjątkiem potwierdzenia lub zaprzeczenia poprawności pre-diagnozy. Konsultant może odesłać Usługobiorcę/Użytkownika do zakładu leczniczego dla zwierząt w celu konsultacji wyników pre-diagnozy. 
Konsultant zobowiązuje się świadczyć usługi Wideokonsultacji zgodnie z wysoką starannością i zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

2. Usługi Wideokonsultacji świadczone będą poprzez aplikację udostępnianą przez Spółkę, zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkowników/Usługobiorców zgłaszanym za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Zapotrzebowanie na usługi Wideokonsultacji będzie zgłaszane poprzez próbę kontaktu ze strony Użytkowników/Usługobiorców z dostępnym w danym momencie Konsultantem. Wybór dostępnego Konsultanta leży po stronie Użytkownika.

3. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia działania Serwisu i Aplikacji, stosownie do postanowień Regulaminu

4. Strony zgodnie postanawiają, że za każdą Wideokonsultację Spółka otrzyma 30% wynagrodzenia brutto, z kolei Konsultant otrzyma 70 % wynagrodzenia brutto.

§3
Odpowiedzialność

Konsultant ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy.

§4
Rozliczenia stron

1. Wynagrodzenie za każdą Wideokonsultację ustalane jest z góry za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji i jest ono znane Użytkownikowi/Usługobiorcy oraz lekarzom udzielającym konsultacji przed rozpoczęciem Wideokonsultacji. Cena Wideokonsultacji uwzględnia porę, dzień tygodnia oraz przewidywany czas konsultacji wybrany przez Użytkownika/Usługobiorcę.

2. Dokładne stawki wynagrodzenia za Wideokonsultację ustalane będą przez strony w ramach profilu placówki w Aplikacji.

3. Ceny Wideokonsultacji są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

4. Faktura za wykonane Wideokonsultacje będzie wystawiana przez Spółkę na rzecz Użytkownika/Usługobiorcy. Konsultant wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie przez Spółkę w jego imieniu faktur (w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca) oraz faktur korygujących na rzecz Spółki. Faktury te będą dotyczyć wyłącznie należnego Konsultantowi wynagrodzenia od Spółki, stosownie do stawek ustalonych w ramach Profilu placówki. Faktury będą wystawiane z 14 dniowym terminem płatności.

5. Faktura będzie wysyłana automatycznie na wskazany w Danych placówki adres e-mail.

§5
Oświadczenia

Strony zgodnie postanawiają, że do zawarcia niniejszej Umowy dochodzi poprzez akceptację przez Strony jej warunków za pośrednictwem klawisza „Akceptuję warunki Umowy oraz postanowienia Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy”, znajdującego się na końcu Umowy. Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej stosownie do art. 77(3) Kodeksu cywilnego,

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po złożeniu oświadczenia o Akceptacji warunków umowy przez Konsultanta.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą odbywały się poprzez przesłanie przez Spółkę nowych warunków. W przypadku braku ich akceptacji, Konsultant powinien poinformować Spółkę w formie mailowej, że nie akceptuje nowych warunków umowy co będzie równoznaczne z jej rozwiązaniem. Brak takiej informacji, poczytywany będzie za akceptację przez Konsultanta zmienionych warunków niniejszej umowy o współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application.

4. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją i realizacją niniejszej Umowy będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla strony pozywanej.

5. Umowę sporządzono w formie pliku wygenerowanego w formie elektronicznej.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application, dostępny pod adresem: https://vetapp.app/terms-and-conditions