UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PANELU LEKARZA VETAPP


(dalej „Umowa”), zawarta pomiędzy:

1. Veterinary Application OÜ, zarejestrowaną pod adresem: Estonia, Tallinn, Lõõtsa tn 5, 11415, wpisaną do rejestru pod numerem: 16570707, reprezentowaną przez: 
Przemysława Mazurek – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Spółką”,

a


2. ………………. z siedzibą …………………………, ul. ………………………………, wpisana do rejestru  ………………….. pod numerem …………………,, , adres poczty elektronicznej: …………………………………………. ,

reprezentowaną przez:

______________________________________ - _____________________


(lub w przypadku osoby fizycznej)

…………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………., NIP ………………………, REGON …………………………….., adres do doręczeń:

zwana/-y w  dalszej części niniejszej Umowy „Lekarzem”

łącznie zwani „Stronami”.

§1 
Postanowienia ogólne

1. Strony zgodnie oświadczają, że Spółka przedstawiła Lekarzowi model, zakres działania oraz funkcjonalności związane z aplikacją oraz serwisem Veterinary Application (dalej „VetApp”). Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application (dalej „Regulamin”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Do niniejszej umowy zastosowanie mają definicje zamieszczone w Regulaminie.

2. Spółka oświadcza, że jedną z funkcjonalności / opcji, które są dostępne w ramach serwisu oraz aplikacji VetApp jest panel lekarza VetApp, za pośrednictwem którego Lekarz, w tym zatrudniony przez niego personel oraz osoby działające w imieniu Lekarza (w przypadku prowadzenia działalności w formie osoby prawnej) będzie mógł korzystać m.in. z następujących funkcjonalności ofertowanych przez Aplikację oraz Serwis,

2.1. Wywiad oraz Wynik (pre-diagnoza)
2.2. Diagnoza
2.3. Badanie kliniczne
2.4. Baza wiedzy
2.5. Artykuły medyczne
2.6. Wideokonsultacje

dalej („Panel lekarza VetApp”).

3. Strony oświadczają, że Panel Lekarza VetApp może również służyć do dokonywania pomiędzy stronami rozliczeń, w przypadku gdy Lekarz zdecyduje się na współpracę ze Spółką na udzielanie Wideokonsultacji, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie. W takiej sytuacji obowiązująca jest Umowa o współpracy na wideokonsultacje, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§2
Zobowiązania Stron

1. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia działania Serwisu i Aplikacji, w tym Panelu Lekarza VetApp stosownie do postanowień Regulaminu.

2. Lekarz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz Panelu Lekarza VetApp w sposób przewidziany w Regulaminie, a nadto do  zapłaty na rzecz Spółki należnego wynagrodzenia za korzystanie z Panelu Lekarza VetApp.

§3
Rozliczenia stron

1. Wynagrodzenie za korzystanie z Panelu Lekarza VetApp zależne jest od ilości stanowisk, a nie liczby użytkowników korzystających z aplikacji. Model rozliczeniowy opiera się na subskrypcjach za stanowisko, z opcjami miesięcznymi i rocznymi i jest płatne z góry za każdy miesiąc lub rok (w zależności od wybranego modelu rozliczeniowego), poprzez przelew bankowy lub automatycznie ściągnięte z karty kredytowej przypisanej do konta danego Lekarza.

2. Subskrypcja będzie odnawiana automatycznie do momentu jej anulowania.

3. W ciągu okresu rozliczeniowego możliwa jest zmiana ilości stanowisk, na które zakupiona jest subskrypcja. Różnica w kosztach naliczana jest dynamicznie i proporcjonalnie do pozostałego okresu rozliczeniowego. Szczegółowy opis naliczania opłat za subskrypcję VetApp dostępny jest w sekcji "Pracownicy i subskrypcja" w Profilu placówki.

4. Ceny są cenami netto, tj. nie zawierającymi podatek VAT.

5. Faktura będzie wystawiana przez Spółkę na rzecz lekarza i będzie wysyłana automatycznie na wskazany w Danych placówki adres e-mail lub dostępna do pobrania w sekcji "Faktury i transakcje" w Profilu placówki.

§4
Oświadczenia

1. Strony zgodnie postanawiają, że do zawarcia niniejszej Umowy dochodzi poprzez akceptację przez Strony jej warunków za pośrednictwem klawisza „Akceptuję warunki Umowy oraz postanowienia Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy”. Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej stosownie do art. 77(3) Kodeksu cywilnego,

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po złożeniu oświadczenia o Akceptacji warunków umowy przez Lekarza.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą odbywały się poprzez przesłanie przez Spółkę nowych warunków. W przypadku braku ich akceptacji, Lekarz powinien poinformować Spółkę w formie mailowej, że nie akceptuje nowych warunków umowy co będzie równoznaczne z jej rozwiązaniem. Brak takiej informacji, poczytywany będzie za akceptację przez Lekarza zmienionych warunków niniejszej umowy o współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application.

4. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją i realizacją niniejszej Umowy będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla strony pozywanej.

5. Umowę sporządzono w formie pliku wygenerowanego w formie elektronicznej.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej Veterinary Application, dostępny pod adresem: https://vetapp.app/terms-and-conditions
Załącznik nr 2 - Umowa o współpracy na wideokonsultacje, dostępna pod adresem: https://vetapp.app/contract-vetvideo